การเปลี่ยนแปลงที่่ตั้ง JAL ที่สนามบินระหว่างประเทศซานดิเอโก อาคาร 2

ขอขอบคุณในการใช้บริการของ เจแปนแอร์ไลน์
ขอเรียนให้ทราบว่าเที่ยวบินขาออกและขาเข้าจะขึ้นลงที่อาคาร 2 ทิศตะวันตก

วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง

เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป
เที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย JAL จะออกและเข้าที่อาคาร 2 ทิศตะวันตก โดยเริ่มจากเที่ยวบิน JL066 (นาริตะ-ซานดิเอโก) และเที่ยวบิน JL065 (ซานดิเอโก-นาริตะ) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2018


ภาพรวมอาคาร 2 ทิศตะวันตก

เคาน์เตอร์เช็คอิน:
เที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 6-12 ชั้น 2 ขาออก อาคาร 2 ทิศตะวันตก
เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาของเที่ยวบิน
*หมายเหตุ: เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดย American Airlines (AA) สามารถเช็คอินได้ที่อาคาร 2 ทิศตะวันออก

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top